06.04.2016

Kampanja proti razširjeni cestnini na obmo?ju celotne Avstrije

Na?rti nekaterih zveznih dežel za uvedbo razširjene cestnine na obmo?ju celotne Avstrije so naleteli na mo?no neodobravanje. Iz tega razloga je avstrijsko gospodarstvo pred kratkim za?elo obsežno informacijsko kampanjo z naslovom „Mega cestnina? Ne, hvala!“. Za vas smo povzeli najpomembnejše informacije in argumente na to temo.

Nekatere zvezne dežele na?rtujejo uvedbo razširjenega cestninjenja na deželni in ob?inski ravni za vsa vozila, ki presegajo maso 3,5 ton. Obstaja možnost, da se na naslednji konferenci prometnih referentov dežel že sedaj v aprilu postavijo temelji v tej smeri. Omenjeno cestninjenje bi še dodatno podražilo transporte ter mo?no prizadelo podeželske in strukturno omejene regije. Poleg tega bodo na koncu še najbolj prizadeti potrošniki, ki bodo pri tem cestninjenju nedvomno pla?evali svoj delež.

 

Kampanja Avstrijske gospodarske zbornice – najpomembnejša dejstva

 

Avstrijska gospodarska zbornica se je sedaj odzvala in za?ela informacijsko kampanjo, s katero želi okrepiti ozaveš?enost prebivalstva. Tovorna vozila in avtobusi že sedaj letno pla?ujejo 1,2 milijarde evrov cestnine za uporabo avstrijskih avtocest in hitrih cest, na?rtovana razširjena cestnina na obmo?ju celotne Avstrije pa bi za avstrijsko gospodarstvo pomenila še dodatne stroške v višini 650 milijonov evrov.

 

Prizadeta ne bi bila le logisti?na panoga, temve? tudi javni prevoz, turizem, industrija in trgovina. Že sedaj se lahko predvideva, da bi podražitev transportnih stroškov srednjero?no oslabila strukturno šibke regije, kar bi imelo za posledico izgubo delovnih mest.

 

Prej ali slej bi bilo gospodarstvo prisiljeno, povišane stroške prenesti na potrošnika, kar bi lahko pomenilo vse do 77 evrov letno za vsakega od nas. Poleg tega bi bil za cestninjenje potreben drag sistem, ki temelji na satelitski tehnologiji ter ?igar vzpostavitev in izvajanje bi spet iz?rpala velik del prihodkov.

 

Nejasna uporaba sredstev

 

Kritike letijo tudi na namen, v katerega se zbrana cestnina uporablja, oz. na?in, kako je to argumentirano. Prvotni argument, da je razširjena cestnina na obmo?ju celotne Avstrije nujna zaradi slabega stanja cest, ne zdrži pregleda številk: od leta 2003 do 2014 so zvezne dežele pobrale za 131 odstotkov ve? na osnovi davkov iz cestnega prometa. Isto?asno so se njihove investicije v gradnjo cest znižale za šest odstotkov. To dokazuje, da je dovolj denarja za vzdrževanje in nadgradnjo deželnih in ob?inskih cest, le da se ta v preteklosti in tudi sedaj ne porablja v te namene.

 

Zaradi pravkar zapisanega obstaja sum, da bi nova mega cestnina služila zgolj mašenju prora?unskih lukenj, in to na stroške doma?ega gospodarstva. Pri podjetju JÖBSTL smo prepri?ani, da ni potrebe po nobenih novih dajatvah. Politika bi morala razbremeniti podjetja, ne pa iskati na?inov, kako jim naložiti nova bremena.

Razširjena cestnina bi Avstriji kot gospodarski lokaciji, regijam in navsezadnje potrošnikom povzro?ila samo obsežno škodo. Iz tega razloga se pridružujemo pobudi in zelo jasno povemo: „Mega cestnina? Ne, hvala!“.

 

 

 

Informacije o kampanji in argumentih gospodarstva:

www.megamautneindanke.at

 

Brošura Mega cestnina? Ne, hvala!

Prenesite PDF

 


Back to the archive
1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten