Splošni pogoji poslovanja

1. Ti pogoji so sestavni del vseh ponudb, dostav in storitev podjetja JÖBSTL. Za vse špedicijske in transportne storitve veljajo pogoji v naslednjem vrstnem redu:

a) ti splošni pogoji poslovanja http://www.gzs.si/slo/panoge/zdruzenje_za_promet

b) splošni avstrijski špedicijski pogoji (AÖSp), veljavni glede na vsakokratno objavo v časopisu Wiener Zeitung in pri nas na vpogled

c) CMR Konvencija – trojezični prevod:>>>> Link: http://www.tristansker.com/index.php?Itemid=30&gid=18&option=com_docman&task=doc_details2. Osnova za poslovanje so trenutno veljavni cenik in dajatve državi, kolektivne pogodbe, cene goriva, obračunski tečaji in pravne določbe.

3. Osnova za poslovanje so nadalje pravilni in popolni podatki o vrsti in stanju blaga, ki je predmet ponudbe.

4. Dodatne storitve v osnovi navedemo v ponudbi.

5. Zavarovanje transporta in skladiščenja pokrivamo s pisnim naročilom, tako da blago potuje in je skladiščeno v osnovi na odgovornost naročnika.6. Stroške z naše strani že kritega zavarovanja transporta nam morate povrniti, če dobimo od vas izrecno izraženo prepoved takega zavarovanja.

7. Dodatne storitve, ki ob pripravi ponudbe še niso bile znane, se obračunajo po veljavnem ceniku.

8. Za vse storitve in denarne izdatke zaračunamo provizijo v skladu s cenikom špedicije trgovskega blaga. V naši ponudbi izjavljamo, da je prevoz mogoč po prevoznih poteh in na način, kot jih mi določimo.

9. Informacije in potrditve trajanja prevoza kot tudi informacije o carini in drugih dajatvah znotraj in zunaj države vam posredujemo po našem najboljšem znanju in vesti, vendar nezavezujoče.

10. Natovarjanje in raztovarjanje, obdelava, zlaganje blaga, kot tudi preverjanje varnosti, trdnosti tovora, embalaže blaga itd. brez izjeme ne spadajo v področje našega delovanja ali delovanja naših pooblaščencev in zato za škode, nastale kot posledica naštetih ravnanj, ne odgovarjamo.

11. Naročnik mora poskrbeti, da lahko natovarjanje in raztovarjanje potekata v primernem časovnem okviru, saj smo mu v nasprotnem primeru upravičeni zaračunati ležarino.

Po dogovoru lahko opremo za natovarjanje menjamo.

13. Če oprema za natovarjanje ni primerna za izmenjavo med vagoni, ob tem izstavimo račun

  • za eno euro paleto 11,00 €

  • in za mrežni kovinski vsebnik 110,00 €

z zakonsko določenim prometnim davkom.

14. Vsakokratno dogovorjeni rok plačila je določen v ponudbi, pri čemer v primeru zamude veljajo zamudne obresti v skladu s trgovsko prakso v skladu z določili v splošnih avstrijskih pogojih špedicije.

15. Informacije o vknjižbah in izpiski računov ne veljajo kot pisna potrditev plačila.

16. V primeru škodnega primera zadržimo plačilo računa do podprevoznika, dokler ne dobimo povrnjene škode (zavarovalnine iz naslova prevozniške odgovornosti), znesek računa pa se pri obračunu škode ne upošteva niti glede na vzrok niti višino zneska. V škodnih primerih vam prepustimo vse terjatve do zavarovalnice ali drugih odgovornih. Vi se zavežete, da boste to cesijo sprejeli in boste svoje terjatve terjali izključno od zgoraj navedenih in se odpovedali uveljavljanju pri nas.

17. Morebitne reklamacije ne zadržijo plačila računov.

18. Za manjše napake nismo odgovorni.

19. Naročnik lahko našo terjatev kompenzira samo, če je ta zahteva pravnomočno potrjena ali smo jo mi pisno potrdili. To velja za vse zapadle in nezapadle terjatve.

20. Cesija terjatev do nas lahko sledi samo po našem izrecnem pisnem soglasju.

21. Naročnik pod temi pogoji zastavi blago, ki nam ga je predal, za vse terjatve, ki nam iz kateregakoli naslova pripadajo s strani naročnika zaradi prevoza ali ureditve prevoza. Imamo pravico zahtevati varščino in naročnik se odpove vsem njemu pripadajočim pravicam, če je taka odpoved po kogentnem pravu veljavna.

22. Vse terjatve do nas zastarajo po šestih mesecih iz kateregakoli pravnega razloga.

23. Nakupni in splošni prodajni pogoji ter pogoji dostave in ostale pogodbene poslovne podlage našega pogodbenega partnerja nas ne obvezujejo, ampak veljajo kot nesporazumno dogovorjene, razen če smo jih mi izrecno pisno potrdili.

24. Vsaka sprememba ali dopolnitev teh sporazumov mora biti za uveljavitev veljavnosti pisno potrjena, pri čemer so odstopanja od predpisane oblike mogoča samo pisno.

25. Če je katero od določil splošnih poslovnih pogojev nično ali bo takšno postalo, se s tem veljavnost ostalih določil ne spremeni. Ta določila so samodejno zamenjana z veljavnimi in uveljavljenimi, ki v najboljše meri prav tako dosežejo namen.

26. Upoštevajo se slovenski zakoni. Za vse spore, ki posredno ali neposredno izhajajo iz pogodbe, je pristojno sodišče v Ljubljani.

1
Partner im CargoLine Logistics Network

Kontakt

JÖBSTL Gesellschaft m.b.H.
Gewerbepark 1
A-8142 Wundschuh

T: +43 3135 501 - 0
F: +43 3135 501 - 19
E: office@joebstl.at
W: www.joebstl.at

Firmendaten